sales baner 2

مشاوره خرید

شپکو همواره سعی دارد تا در ابتدا به عنوان یک همراه و مشاور در کنار مشتریان قرار گیرد تا با نیاز سنجی و امکان سنجی مناسب برای هر یک متناسب با شرایط و برنامه های هر مشتری، بهترین گزینه و یا پیشنهاد را برای وی آماده وارائه کند. این مساله در طی سالیان گذشته نشان داده که اجرای این روند هم باعث سودآوری مشتری و هم جلب اعتماد و وفاداری برایش شپکو را ایجاد کرده که بعضا در کنار سود دو طرفه مشتریان برای تجهیزات آتی نیز به این شرکت مراجعه نموده اند.