ﻓﺮم دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن: اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻀﻼﺗﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻼت ﮐﻤﺮ و ﭘﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮم دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﯿﻢ و ﻻﻏﺮي: ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﻟﺲ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮان روي ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﮐﺎر ﮐﺮد

دو جلسه 20 دقیقه ای تمرین با StimaWELL EMS با چندین ساعت تمرین های متداول کلاسیک در هفته برابری می کند

SHEPCO therapy تقویت عضلات 1

   تحقیقات بالینی و علمی انجام شده، اثربخشی این تمرینات را به تایید رسانده است. در جدول می توانید نتایج مثبتی که تنها در عرض چند هفته استفاده از تمرینات StimaWELL EMS در مطالعات مختلف به ثبت رسیده است را مشاهده کنید.

    در تمرینات متداول و کلاسیک، سیگنال های الکتریکی که از طرف سیستم اعصاب مرکزی کنترل می شوند تحریک انقباض و حرکت عضلات را سبب می شوند. در این حالت تا 60% انقباض عضلانی امکان پذیر است.

   درصورتیکه در حین تمرینات StimaWELL EMS ، پالس های الکتریکی خارجی عضلات را فعال می کنند. چه این محرک الکتریکی از مغز ساطع شده باشد و چه از الکترودها، عضله وجه تمایزی برای آن قائل نیست. واکنش عضله به این محرک انقباض است! بسته به نوع جریان، تقریبا فعال سازی 100% عضله در تمامی گروه های عضلانی، با این روش ممکن می گردد. از این رو تمرینات StimaWELL EMS  بسیار کارآمد هستند.

محصولات مرتبط