حدود 80% ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎه 120 STIMAWELL MTRS  روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﻮاج دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎي درﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ، ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ  و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑند.

ﮐﺎﻫﺶ درد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ: ﺑﺴﯿﺎري از دردﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﮑﺘﺮوداﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻي ﮐﻤﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻀﻼت ﻋﻤﻘﯽ از درد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درد ﮐﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش دو ﻣﺎه ﭘﺲ از 2 ﺟﻠﺴﻪ ورزﺷﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﺎ 80 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

SHEPCO Therapy کمردرد 1