Nd-YAG Laser

بهره گیری از لیزر 1064 نانومتر با عمق نفوذ بالا و پیک جذب توسط هموگلوبین و نیز توزیع یکنواخت انرژی در بافت می توان ضایعات عمقی را از بین برد.

پهنای پالس بالا: پهنای پالس بین 10 تا 60 میلی ثانیه موجب گرم شدن مطلوب کروموفور مورد نظر شده و نیز دمای عروق را بالا برده و موجب انقباض و نزدیک شدن آن ها می شود.