Q-Switched Laser

در هندپیس کیوسوئیچ Q-Switch دستگاه لیزر الکساندرایت ZYE پالس‌های لیزری به قدری سریع تابانده می‌شوند که در داخل خوشه‌های رنگدانه یک اثر فوتوآکوستیک ایجاد می‌کند. این اثر باعث تجزیه شدن جوهر به ذرات کوچکتر می‌شود و از این رو توسط سیستم پالایش طبیعی بدن (فاگوسیت ها) محو می‌شود.