Q-Switched Laser

در لیزرQSwitchپالس‌های لیزری به قدری سریع تابانده می‌شوند که در داخل خوشه‌های رنگدانه یک اثر فوتوآکوستیک ایجاد می‌کند. این اثر باعث تجزیه شدن جوهر به ذرات کوچکتر می‌شود و از این رو توسط سیستم پالایش طبیعی بدن(فاگوسیت ها) محو می‌شود.