Etherea

یکی از نقاط قوت این  دستگاه  نسبت به رقبای خود، بسط­پذیری تکنولوژیکی آن می باشد به طوری که برای کاربرد درمانی مورد نظر امکان استفاده از هندپیس های مختلف وجود دارد. همچنین استفاده ترکیبی از هندپیس­ها امکان حصول نتایج مطلوب­تر را ممکن می سازد.