MTRS

با برخورداری از امواج عمقی دینامیک و چند بعدی خود، از رویکرد درمانی غیرمتداول استفاده کرده و اثر آن سریعا توسط بیمار درک و تجربه می شود.